GOKiS
Strona stworzona przez:
Strona hostowana przez CUPRIMEX SP. Z O.O. - WWW.CUPRIMEX.PL
Gmina

Wójt Dariusz Pawliszczy
przyjmuje interesantów:

W poniedziałek od godz. 13.00-16.00 (pokój Nr 4a)

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Kawka
przyjmuje interesantów:


W poniedziałek od godz. 12.00-16.00 (pokój Nr 4a) 

Sekretariat
Pokój Nr 4

prowadzi sprawy:

 • wysyłanie i przyjmowanie korespondencji,

 • znaki skarbowe, 

 • ewidencja podań.

Wójt Gminy
Pokój Nr 4a

Sekretarz Gminy
Pokój Nr 4b

Referat Finansowy
Pokój Nr 2 - Skarbnik Gminy
Pokój Nr 2 - podatki i opłaty lokalne
Pokój Nr 2b - windykacja należności
Pokój Nr 3 - finanse GOKiS i GBP

prowadzi sprawy:

 • przygotowanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

 • prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat, 

 • przygotowanie sprawozdań finansowych,

 • przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,

 • prowadzenie gospodarki finansowo księgowej Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Budownictwo i gospodarka nieruchomościami
Pokój Nr 1

prowadzi sprawy:

 • plany zagospodarowania przestrzennego,

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • nadawanie nazw ulic, obiektów fizjograficznych oraz numeracji,

 • gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi

 • organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania   wieczystego,

 • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.

Promocja gminy i zamówienia publiczne
Pokój Nr 1

prowadzi sprawy:

 • gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materiałów promujących gminę na 
  zewnątrz,

 • inwestycje i usługi,

 • nadzór i prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych,  

 • wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej.

Urząd Stanu Cywilnego
Pokój Nr 5 Ip.

prowadzi sprawy:

 • rejestr narodzin, małżeństw, zgonów i innych zadań mających wpływ na stan cywilnych 
  osób,

 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

 • prowadzenie rejestracji poboru i ewidencji,

 • księgowanie i windykacja należności za ścieki i wodę,

 • Ochotnicze Straże Pożarne

Obsługa Rady Gminy i obrona cywilna
Pokój Nr 5 Ip.

prowadzi sprawy:

 • przygotowanie materiałów dla organów gminy (sesje, komisje)
 • organizowanie prac posiedzeń organów gminy,
 • rejestr uchwał Rady Gminy,
 • rejestr wniosków i interpelacji składanych przez radnych,
 • formacja obrony cywilnej, świadczenia na rzecz obrony, przygotowanie ludności imienia 
  lokalnego na wypadek wojny.

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Pokój Nr 6 Ip.

prowadzi sprawy:

 • przyjmowanie wniosków na wydanie dowodu osobistego,
 • meldowanie i wymeldowywanie mieszkańców,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 • nadzór nad sieciami informatycznymi,
 • obsługa stron www gminy.

Kasa
   godz. 7:30 do 15:00

przyjmuje:

 • wpłaty za podatek od nieruchomości, od środków transportu,
 • opłaty za ścieki i odpady, wodę, czynsz mieszkaniowy.

Oświata i rozwiazywanie problemów alkoholowych 
                Działalność gospodarcza

Pokój Nr 7 Ip.

prowadzi sprawy:

 • prowadzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek oświaty,

 • kształowanie sieci szkół i przedszkoli,

 • zapewnianie dowozu dzieci do szkół,

 • nadzór nad pracą Komisji ds. Krajowych Problemów Alkoholowych

Działalność gospodarcza, rozliczenia należności dla gminy - podatek VAT:

 • wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą, -koncesji na sprzedaż alkoholu,

 • administrowanie i zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi oraz budynkami,

 • naliczanie należności za wodę i ścieki, sprzedaż nieruchomości gminnych.